دوستانی که طاقت خواندن این پست رو داشتند

لطفاً اگه مایل بودند صادقانه حس خود رو بعد از خواند این حرفهای خدا بیان کنند!